Værd at vide om kædesling | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Anvendelse af kædesling


Før du tager kædeslinget i brug, skal følgende kontrolleres:Belastningstabeller (A2) alle tabellerne samlet
a) at kædeslinget stemmer overens med det bestilte
b) at certifikatet medfølger
c) at mærkning for identificering og maks. last stemmer overens med certifikatet
d) at produktet er blevet registreret
e) at slinget er egnet til det tilsigtede løft
 

Sikker lasthåndtering

Forberedelser
Før løftet skal du kontrollere, at lasten er frit bevægelig og ikke fastmonteret, eller på anden måde fastholdt.

Når en kæde kommer i kontakt med lasten, kan det være nødvendigt med en beskyttelse/mellemlæg på kæden for at beskytte kæden, lasten eller begge, eftersom skarpe hjørner af hårdt materiale kan bøje eller skade kæden eller omvendt, kæden kan skade lasten på grund af højt kontakttryk. Mellemlæg, f.eks. hjørne-/kantbeskyttere bør anvendes for at forhindre sådanne skader.
For at forhindre farlige svingninger af lasten samt for at styre den under nedsænkning anbefales at bruge en styreline.

Hvis en last accelereres eller bremses pludseligt, opstår der store dynamiske kræfter, som øger stress i kæden. Sådanne situationer opstår i rykkende eller stadige belastninger, f.eks. hvis du ikke retter kæden helt ud før løft, eller gennem det chok der opstår, når en last sænkes eller stoppes pludseligt. Disse situationer bør undgås.

Lastens vægt
Det er vigtigt at kende vægten af den last der skal løftes.

Tyngdepunkt
Den krog som en kædepart anhugges i bør være direkte ovenover tyngdepunktet. For at løfte lasten gælder følgende vilkår:
a) For 1-parts- og endeløse kædesling bør anhugningspunktet ligge vertikalt oven for tyngdepunktet.
b) For 2-parts kædesling bør anhugningspunkterne ligge på hver deres side og oven for tyngdepunktet.
c) For 3- og 4-parts kædesling bør anhugningspunkterne fordeles i ét plan rundt om tyngdepunktet. Om muligt skal denne fordeling være ligelig og anhugningspunkterne ligge oven for tyngdepunktet.

Hvis anhugningspunkterne er lig med eller lavere end tyngdepunktet, skal en anden løfteanordning vælges. Ved brug af kædesling med 2, 3 og 4 parter skal anhugningspunkterne og typen af sling vælges således, at hældningsvinklerne for parterne vil være inden for det område, der er angivet på mærket. Det er en fordel, hvis alle hældningsvinklerne (vinkel β) er lige store. Hældningsvinkler mindre end 15° bør om muligt undgås, fordi de giver betydeligt større risiko for ubalance.

 

Tyngdepunkt kædesling

Alle fler-parts sling giver en vandret kraftudveksling (se figur), som stiger med stigende vinkel mellem parterne. Kontrollér altid at lasten kan modstå den vandrette kraftkomponent, uden at blive beskadiget..

Fastgørelsesmetoder
Et kædesling fastgøres som regel til last og kran med ovalringe og kroge. Kædeparterne må aldrig være vredne eller have knuder. Løftepunktet bør være i bunden af krogen, aldrig i krogspidsen eller klemt inde i krogåbningen. Krogen bør være frit bevægelig i alle retninger for at undgå bøjning. Af samme grund bør ophængsøjet (ovalringen) være frit bevægelig i alle retninger på krankrogen.

Kædeslinget kan trækkes under eller gennem lasten, så der dannes en snare, eller forbindes til et U-løft. Hvor det er nødvendigt at bruge mere end en part i U-løftet, på grund af risikoen for at lasten vender sig eller tilter, bør dette fortrinsvis ske ved hjælp af et løfteåg.

Når kædeslinget anvendes i et snøret løft, skal kæden kunne antage sin naturlige vinkel og bør ikke hamres ned.
 

Kædeslinget kan fastgøres til lasten på flere måder

Løftemetoder skitse

Lige løft 
I dette tilfælde fastgøres kædeslingets nederste kroge/endekomponenter direkte i fastgørelsespunkterne. Kroge og fastgørelsespunkter skal være tilpassede så lasten hviler i bunden af krogen(e), så belastning af krogspidsen undgås. Hvor flerparts kædesling anvendes bør krogspidserne vende udad og væk fra hinanden, medmindre anden brug er angivet.

Snøret løft 
I dette tilfælde trækkes kædeslinget gennem eller under lasten og den nederste endekrog fastgøres omkring kæden. Denne metode kan anvendes når der ingen egnede fastgørelsespunkter er, og derudover er fordelen at parterne har en tendens til at “binde” lasten sammen. Ved denne type løft skal kædeslingets maksimale belastning reduceres til 80% af den nominelle belastning.

U-løft 
Kædeslinget trækkes gennem eller under belastningen, og nederste endebeslag forbindes direkte med krogen eller til krankrogen. Generelt kræver denne metode to eller flere parter og bør ikke bruges til at løfte laste der ikke er sammenhængende. Hvor lastens form gør det muligt, kan en enkelt kædepart anvendes under forudsætning af at kæden passerer gennem lasten direkte over lastens tyngdepunkt.

Snøret løft med ekstra længde
Denne metode er en variant af snøret løft og U-løft som giver ekstra sikkerhed ved løft af løse bundter ved, at et stykke af kæden slås rundt om lasten.

Hvis to eller flere parter af et kædesling anvendes i snøret løft bør man være opmærksom på:
a) om det grundet vægt udsætter lasten for vridningsmoment, justere parterne; eller
b) om der er risiko for at lasten ruller eller bevæger sig sideværts i starten af løftet, da er det er nødvendigt at sikre, at parterne placeres på hver side af lasten.
 

Symmetri ved belastning

Den maksimale belastning (WLL) for kædesling ved forskellige dimensioner og udførelser gælder grundlæggende at belastningen af kædeslinget er symmetrisk. Dette betyder, at kædeparterne er symmetrisk fordelt i et vandret plan og med samme anhugningsvinkel når parterne løftes.

I det tilfælde hvor parterne i et 3-parts kædesling ikke ligger symmetrisk fordelt i et vandret plan, vil den højeste belastning være i den part med den mindste hældningsvinkel. Den samme effekt kan forekomme med et 4-parts kædesling, her skal lastens stivhed også tages i betragtning. Med en stiv last vil størstedelen af vægten kun løftes af kun 3 eller endda 2 kædeparter, de resterende parter har da kun den funktion at stabilisere lasten.

Hvis kædeparterne i kædesling med 2, 3 og 4 kædeparter har forskellige hældningsvinkler, vil den højeste belastning forekomme på den kædepart der har den mindste hældningsvinkel. I værste fald vil en kædepart i vertikal stilling komme til at bære hele lasten.

I tilfælde af at der ikke er symmetri og ved forskellige hældningvinkler, kan indflydelsen af disse kombineres og kan enten tilføjes eller har tendens til at ophæve hinanden. Belastningen kan betragtes som symmetrisk, hvis følgende betingelser er opfyldt, forudsat at belastningen ikke overstiger 80% af den angivne maksimale belastning:
a) kædeparternes hældningsvinkel alle er mindst 15°; og
b) kædeparternes hældningsvinkel alle ligger indenfor 15° i forhold til hinanden; og
c) for 3- og 4-parts kædesling er hældningsvinklerne i vandret plan inden for 15° i forhold til hinanden.

Hvis alle ovennævnte parametre ikke er opfyldt, skal belastningen betragtes som usymmetrisk, og løftet overgives til en ekspert for at bestemme den tilladte belastning for kædeslinget. Et alternativ i tilfælde af usymmetrisk belastning er at tillade halvdelen af stroppens nominelle belastning (WLL).

Hvis belastningen har tendens til at tippe over, skal den sættes ned og anhugningen ændres. Dette kan gøres ved at flytte anhugningspunkterne eller ved at bruge de relevante opkorterkroge i en eller flere parter. Disse opkorterkroge skal anvendes i overensstemmelse med CERTEX’s instruktioner.
 

Sikkerhed ved løft

Hænder og andre legemsdele skal holdes væk fra kædeslinget for at undgå skader, når der løftes. Når der er klar til løft, skal udstyret hejses op indtil kæden er spændt, lasten løftes lidt for at sikre, at anhugningen er sikker nok. Løftepersonalet skal være opmærksom på risikoen for svingende og hældende laste. Det er især vigtigt for U-løft og andre løse forbindelser, når belastningen holdes ved friktion.
 

Fler-parts kædesling, hvor alle parter ikke er brugt

Generelt bør udstyr kun bruges til de formål, som det blev designet til. I praksis opstår der imidlertid tilfælde, hvor der må foretages et løft med færre antal parter end antallet af parter i kædeslinget. I disse tilfælde reduceres den tilladte belastning i henhold til mærkning på kædeslinget med en faktor i henhold til nedenstående tabel.

De kædeparter som ikke anvendes, bør kortes op i opkorterkroge for at mindske risikoen for at kædeparten svinger frit, eller sætter sig fast når lasten flyttes.

Faktorer for arbejdsbelastningsgrænse (WLL)

Kædeslingstype Antal parter som anvendes Faktor for reduktion af maks. last
2-part 1 1/2
3- og 4-parts 2 2/3
3- og 4-parts 1 1/3

 

Maksimal arbejdsbelastning (WLL)

Når instruktionerne og de samlede effekter af belastningsreduktionen er taget i betragtning, skal metoden til anhugning bestemmes, og et passende kædesling vælges med maks. belastning lig med eller større end den vægt, der skal løftes.

Afsætning af lasten
Afsætningsstedet skal klargøres i forvejen. Sørg for, at jorden eller gulvet har tilstrækkelig styrke til at bære lasten med hensyn til hulrum, kanaler eller rørledninger, som kan blive beskadiget eller bryde sammen. Sørg også for at stedet er let tilgængeligt og fri for unødige forhindringer og mennesker. Det er at foretrække at bruge trædragere eller lignende materiale for at undgå at kædeslinget bliver fastklemt eller for at beskytte gulvet/ lasten eller for at sikre lastens stabilitet ved nedsætning.

Lasten skal sættes forsigtigt for at sikre, at hænder og fødder holdes fri fra lasten. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at kæden klemmes fast under lasten, da dette kan beskadige den. Før kæden slækkes, skal lasten kontrolleres for at sikre, at den er korrekt understøttet og stabil. Dette er især vigtigt, når flere løse genstande løftes i U-løft eller snøret løft.

Når lasten er sat sikkert ned, skal kædeslinget fjernes med håndkraft. Det bør ikke hives væk med kran, eftersom det kan skade eller sætte sig fast og få lasten til at vælte. Lasten skal ikke rulles af kædeslinget, da det kan beskadige værktøjet.
 

Opbevaring af kædesling

Kædesling som ikke anvendes bør normalt opbevares et velegnet sted. De bør ikke efterlades liggende på jorden, da det kan skade dem. Hvis kædeslinget efterlades hændende i krankrogen, bør kædeslingets kroge hægtes fast i topringen for at mindske risikoen for at en kædepart svinger frit eller hægter sig fast. Hvis kædeslinget ikke skal bruges i længere tid, skal det rengøres, tørres og beskyttes mod korrosion med f.eks. en let oliering.
 

Temperaturpåvirkninger af WLL

Der skal tages højde for den maksimale temperatur, hvorunder kædeslinget må anvendes. Dette er vanskeligt i praksis, men en undervurdering af temperaturen bør undgås. Tabellen nedenfor opsummerer disse.

Kædesling i klasse 8 og 10 påvirkes ikke negativt af temperaturer ned til -40°C, hvilket betyder, at der ikke er behov for reduktion af arbejdsbelastningsgrænsen. Når kædesling skal bruges ved temperaturer under -40°C, skal CERTEX konsulteres.

Brug af et kædesling i klasse 8 og 10 inden for de tilladte temperaturområder, der er angivet i tabellen, kræver ingen permanent reduktion af arbejdsbelastningsgrænsen. Arbejdsbelastningsgrænser er igen gyldige, når kædeslinget anvendes ved normale temperaturer. Hvis kædeslinget når temperaturer, der i høj grad overstiger den tilladte maksimum ifølge tabellen, skal det kasseres eller returneres til CERTEX for at blive målt.

Klasse

Tilladt belastning udtrykt i % af arbejdsbelastningsgrænsen (WLL)

  temperatur (t) °C
  -40 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 475
8 100 90 75 Ikke tilladt
10 100 Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt
10+ 100 100 100* Ikke tilladt
*Klasse 10+ kun tilladt op til t = 380°C


Syrebetingelser

Kædesling i klasse 8 og 10 bør hverken nedsænkes i sure opløsninger eller udsættes for sure dampe.

Kædesling må af samme grund ikke varmgalvaniseres eller udsættes for elektrolytisk behandling uden tilladelse fra CERTEX Danmark A/S.

Kemisk påvirkning
CERTEX Danmark A/S bør konsulteres, hvis slinget skal udsættes for kemikalier kombineret med høj temperatur.E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Belastningstabeller
Belastningstabeller

Download plakat

Sikker løft med kæde plakat
Løft sikkert med kæde

Download plakat

Kassation kædesling og -komponenter
Kassationskriterier for kæde

Download plakat


Brugsanvisning kædesling

Her finder du brugsanvisningen til kædesling klasse 10

Kassationskriterier for kædesling

Hvornår skal et kædesling kasseres?

Fordele ved klasse 10

Derfor kan det være en fordel at vælge kæder og komponenter i klasse 10.

Sådan dimensionerer du dit kædesling korrekt

I denne artikel har vi samlet den information du skal bruge for at kunne dimensionere dit kædesling korrekt.